1.625 m/s² ( moon, sun )

1.625 m/s² ( moon, sun )
Designed by Hiroto Yoshizoe

Development: Kenichi Ochiai, Atsushi Muramatsu, Kentaro Watanabe, Masataka Honma, Hisato Hidaka, Eiichiro Imamura

Photo credits: Shunsuke Watanabe,Tolu Ando
Model: Hitomi Tejima
Logo design: Junya Maejima

Special thanks:
Ichiro Shiomi, Maho Takahashi, Minako Kasano, Nana Sakai, Hiroya Ohmichi, Hiroyasu Furusawa, Masahiro Morita, Yoko Masu,Yukiko Suzuki, Atsushi Ishibashi, Yuri Himuro, Natsumi Minato

Sound & Direction: Shunsuke Watanabe