1.625 m/s² ( sample 01 )

1.625 m/s² ( sample 01 )
Designed by Hiroto Yoshizoe

Development: Kazuya Hashimoto, Eiichiro Imamura, Tatsuhiko Uchida, Kenichi Ochiai, Hisayoshi Kobayashi

Photo credits: Shunsuke Watanabe
Model: Tolu Ando
Logo design: Junya Maejima

Special thanks: Ichiro Shiomi, Maho Takahashi, Minako Kasano, Nana Sakai, Hiroya Ohmichi, Hiroyasu Furusawa, Masahiro Morita, Yoko Masu, Yukiko Suzuki, Atsushi Ishibashi, Yuri Himuro, Natsumi Minato

Sound & Direction: Shunsuke Watanabe