21_21 Design sight “The Original”Trailer Movie

21_21 Design sight “The Original” Trailer Movie

Exhibition Director: Takahiro Tsuchida
Supervisor: Naoto Fukasawa
Art Director: Taku Satoh
Graphic Design: Shohei Iida (ido)
Space Design: Yumika Yoshida (FLOOAT, Inc.)
Planning Associate: Kaoru Tashiro
Photography: Gottingham

Film Director / Sound: Shunsuke Watanabe (uranographia)
Videographer: Yoshihiro Inada, Shunsuke Watanabe (uranographia)