hymn

              

              

hymn

Designed by Hiroto Yoshizoe

https://www.hirotoyoshizoe.com/hymn

Development: Hideto Hyodo, Kenichi Ochiai, Hisato Hidaka

Photo credits: Shunsuke Watanabe
Styling: Yui Otani

Special thanks: Maho Takahashi, Mika Kamimura, Minako Kasano,
Masahiro Morita, Takashi Kenmochi, Eiichiro Imamura

Sound & Direction: Shunsuke Watanabe