The concept movie of UCHU ORAL HEALTH CARE


The concept movie of UCHU ORAL HEALTH CARE

Art Director : Shun Takashina (tempera) , Tetsuya Hoshino

Director : Okamoto Noriaki

Movie : Shunsuke Watanabe, Okamoto Noriaki