The concept movie of UCHU ORAL HEALTH CARE

The concept movie of UCHU ORAL HEALTH CARE
Art Director : Shun Takashina (tempera) , Tetsuya Hoshino
Director : Okamoto Noriaki
Movie : Shunsuke Watanabe, Okamoto Noriaki